جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2011 تامىز

31 تامىز, 2011 ساعات 09:29

بايجان دۋباي. اتىس اتىراۋعا اۋىستى

اباي-اقپارات 2343

31 تامىز, 2011 ساعات 07:37

پارتيا زدراۆومىسلياششيح ليۋدەي

اباي-اقپارات 2344

31 تامىز, 2011 ساعات 07:32

گەرولد بەلگەر: ليۋبۆي ك شكولە ۋ دەتەي نەت

اباي-اقپارات 2967

31 تامىز, 2011 ساعات 06:50

شىعىس اۋىلى شىرايلانىپ كەلەدى

اباي-اقپارات 2547

31 تامىز, 2011 ساعات 06:36

تۇرسىن جۇرتباي. «ۇرانىم – الاش!..». (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2702