جەكسەنبى, 18 ءساۋىر 2021

2011 شىلدە

25 شىلدە, 2011 ساعات 09:16

ءالي سەكەل. تيمۋر تاققا تالاسا ما؟!

اباي-اقپارات 1635

25 شىلدە, 2011 ساعات 09:14

ءابىش كەكىلبايۇلى. ادامزاتتىڭ اقىنى

اباي-اقپارات 1842

25 شىلدە, 2011 ساعات 08:27

تۇرسىن جۇرتباي. «ۇرانىم – الاش!..». جەگى

اباي-اقپارات 2114

25 شىلدە, 2011 ساعات 08:02

عابباس قابىشۇلى. بازار نارقىنداعى ءسوز جانە ءابىش

اباي-اقپارات 1698

25 شىلدە, 2011 ساعات 07:44

اقىلبەك شاياحمەت. 1=0

اباي-اقپارات 1982

25 شىلدە, 2011 ساعات 05:47

تارازدا ەر ادام دجيپتىڭ استىنا ءتۇسىپ قازا تاپتى

اباي-اقپارات 1667