جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

2011 شىلدە

28 شىلدە, 2011 ساعات 13:06

الماتى مەتروپوليتەنىندە تۇڭعىش رەت سۋرەت كورمەسى وتەدى

اباي-اقپارات 1748

28 شىلدە, 2011 ساعات 12:56

كيپر ۇكىمەتى وتستاۆكاعا كەتىپ جاتىر

اباي-اقپارات 1700