جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2011 شىلدە

23 شىلدە, 2011 ساعات 10:08

ءباسپاسوز رەليزى

اباي-اقپارات 1570

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:59

تالاس وماربەكوۆ: «تاريح جازۋ ءۇشىن ادالدىق كەرەك»

اباي-اقپارات 2732

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:54

ءابساتتار قاجى دەربىسالى. ءدىن جانە وتان

اباي-اقپارات 2102

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:50

ول «موي مير»-ءدى سايت دەپ ويلايدى

اباي-اقپارات 1470

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:46

سايلاۋ بايبوسىن. تiل جاناشىرى رۋزا سوتقا شاعىمداندى

اباي-اقپارات 1136

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:42

تالعات ءسۇيىنباي. «ۋلى ستالين»

اباي-اقپارات 1853

22 شىلدە, 2011 ساعات 17:19

وبلىس اكىمىنىڭ جارما اۋدانىنا جاساعان جۇمىس ساپارى

اباي-اقپارات 1375