جۇما, 15 قاڭتار 2021

2011 شىلدە

23 شىلدە, 2011 ساعات 10:08

ءباسپاسوز رەليزى

اباي-اقپارات 1836

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:59

تالاس وماربەكوۆ: «تاريح جازۋ ءۇشىن ادالدىق كەرەك»

اباي-اقپارات 3100

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:54

ءابساتتار قاجى دەربىسالى. ءدىن جانە وتان

اباي-اقپارات 2402

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:50

ول «موي مير»-ءدى سايت دەپ ويلايدى

اباي-اقپارات 1615

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:46

سايلاۋ بايبوسىن. تiل جاناشىرى رۋزا سوتقا شاعىمداندى

اباي-اقپارات 1269

23 شىلدە, 2011 ساعات 03:42

تالعات ءسۇيىنباي. «ۋلى ستالين»

اباي-اقپارات 2049

22 شىلدە, 2011 ساعات 17:19

وبلىس اكىمىنىڭ جارما اۋدانىنا جاساعان جۇمىس ساپارى

اباي-اقپارات 1514