سەنبى, 26 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107659. جازىلعاندار — 102530. قايتىس بولعاندار — 1699

2011 ماۋسىم

29 ماۋسىم, 2011 ساعات 05:36

جانات اسانقالي. استانا – جىلتىر قالا

اباي-اقپارات 1742

29 ماۋسىم, 2011 ساعات 05:07

سەرگەك ەرقوساي. «قازاقتاردىڭ ءوز جەرىندە قۇل ەكەنى انىق»

اباي-اقپارات 1719

28 ماۋسىم, 2011 ساعات 18:28

قوداڭدا، ءا.قودار، قوداڭدا

اباي-اقپارات 1728

28 ماۋسىم, 2011 ساعات 18:24

تايسويعان تۇرعىندارى زىمىراننىڭ زاردابىن تارتىپ وتىر

اباي-اقپارات 2448