سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 37

2011 ماۋسىم

1 ماۋسىم, 2011 ساعات 06:04

قازاق الاشۇلى. قارالى جىلدارداعى قاندىقول جەندەتتەر

اباي-اقپارات 1563

1 ماۋسىم, 2011 ساعات 05:56

مۇرات ساياباەۆ. 86 جاسىندا «حالىق جاۋى اتانعان» يسا قاجى

اباي-اقپارات 1961

1 ماۋسىم, 2011 ساعات 05:38

مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كوتەرىلدى

اباي-اقپارات 1400