جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2011 ماۋسىم

30 ماۋسىم, 2011 ساعات 10:48

انا ءتىلىڭدى ايالا، الاش بالاسى!

اباي-اقپارات 2441

30 ماۋسىم, 2011 ساعات 08:04

كۇنسۇلتان وتارباي. پايعامبار دا انادان تۋعان

اباي-اقپارات 2455

30 ماۋسىم, 2011 ساعات 07:53

تۇسىنبەستىكتىڭ توركىنى نەدە؟

اباي-اقپارات 2423