سەنبى, 6 ناۋرىز 2021

2011 مامىر

30 مامىر, 2011 ساعات 05:58

ەلسەرىك. تۇلعا مەن تۇرعى

اباي-اقپارات 1868

30 مامىر, 2011 ساعات 05:56

قىزىلوردا وبلىسىندا ءۇش ءورت وقيعاسى بولدى

اباي-اقپارات 1821

30 مامىر, 2011 ساعات 05:56

جاپونيانى تايفۋن قيراتتى: العاشقى قۇرباندىقتار بار

اباي-اقپارات 2037