سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 127580. جازىلعاندار — 114347. قايتىس بولعاندار — 1990

2011 مامىر

3 مامىر, 2011 ساعات 07:14

مۇقاعالي اتىنداعى جارىس

اباي-اقپارات 2625

3 مامىر, 2011 ساعات 06:56

ايدوس سارىم.: «شىندىققا مونوپوليا جوق...»

اباي-اقپارات 1659

3 مامىر, 2011 ساعات 05:34

كۇي ونەرى سايتى

اباي-اقپارات 4136

3 مامىر, 2011 ساعات 05:09

تۇرسىن جۇرتباي. «ۇرانىم – الاش!..» (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2773