جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2011 مامىر

31 مامىر, 2011 ساعات 06:06

تيمانىڭ «تيىنىن» ەسەپتەي الامىز با؟

اباي-اقپارات 1339

31 مامىر, 2011 ساعات 05:45

كريشنايتتار كەرۋەنى

اباي-اقپارات 1669

31 مامىر, 2011 ساعات 02:07

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: بەيبىت قويشىباەۆ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1460

31 مامىر, 2011 ساعات 01:21

نۇرا ماتاي. باتكامەن ورىس ءباسپاسوزىنىڭ ويىنى كەلمەسىن

اباي-اقپارات 1412