سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2011 مامىر

31 مامىر, 2011 ساعات 17:50

«بولشوي تەررور»: 1937–1938. كراتكايا حرونيكا*

اباي-اقپارات 2547

31 مامىر, 2011 ساعات 17:48

لەۆ گۋدكوۆ. مى ەمۋ نە براتيا نە سەسترى. ا ون نام نە وتەتس

اباي-اقپارات 2599

31 مامىر, 2011 ساعات 13:42

وققا بايلانعان وعىلاندار – جاڭالىقتا جاتىر

اباي-اقپارات 2839

31 مامىر, 2011 ساعات 09:13

ازامات الماس. ءماسىموۆ مۇساحانوۆقا سالەم ايتتى

اباي-اقپارات 2360