سەنبى, 23 قىركۇيەك 2023

2011 ناۋرىز

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:50

تاڭجارىق داستانۇلى. ەستى قىز ەتەگىن جابادى

اباي-اقپارات 3446

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:32

مۇحتار شەرىم. جيرينوۆسكيدىڭ جىنى كەلدى!

اباي-اقپارات 2709

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:14

قادىر مىرزا ءالي: «اقشاعا ساتىلمايتىن قىمبات دەرت...»

اباي-اقپارات 4885