جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 134706. جازىلعاندار — 118643. قايتىس بولعاندار — 1990

2011 ناۋرىز

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 11:17

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: باۋىرجان جاقىپ (باسى)

اباي-اقپارات 2081

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 10:42

سەرىك ابدىرەشۇلى. قازاقتانۋ

اباي-اقپارات 2825

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 08:37

زارينا بۇيەنباي. ماعجان اقىننىڭ مانيفەسى

اباي-اقپارات 3889

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 08:00

مۇحتار اۋەزوۆ. ابايدىڭ ونەرى ءھام قىزمەتى (باسى)

اباي-اقپارات 4070

28 ناۋرىز, 2011 ساعات 05:44

رىسبەك دابەي. ۇلتتىق ەستەتيكانىڭ سيمۆولى

اباي-اقپارات 2628