جۇما, 29 قىركۇيەك 2023

2011 ناۋرىز

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 21:34

بەيىمبەت مايلين. شۇعانىڭ بەلگىسى

اباي-اقپارات 357906

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 21:23

اباي قۇنانبايۇلى. قاقتاعان اق كۇمىستەي كەڭ ماڭدايلى

اباي-اقپارات 22685

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 11:09

ەسەنگۇل كاپقىزى. بىلتىر 14 مىڭ جوعالعان ورالمان ورالدى

اباي-اقپارات 2249

6 ناۋرىز, 2011 ساعات 15:28

ز. جانداربەك. قازاق يدەياسى

اباي-اقپارات 3410

6 ناۋرىز, 2011 ساعات 15:14

جانات جاڭقاشۇلى. «توزاق وتتارى جىمىڭدايدى»

اباي-اقپارات 2333

6 ناۋرىز, 2011 ساعات 15:04

اسقار اقتىلەۋ. قازاق گازەتىن قايدان تابامىز؟..

اباي-اقپارات 2553