جەكسەنبى, 4 ماۋسىم 2023

2011 ناۋرىز

9 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:10

پاۆلودار وبلىسىندا ناننىڭ باعاسى تۇراقتى بولىپ قالادى

اباي-اقپارات 1983

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 23:51

مۇحان يساحان. يسلام مادەنيەتىندەگى ايەل مارتەبەسى

اباي-اقپارات 6298

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 23:00

اسىل جاندار - انالار مەن ارۋلار

اباي-اقپارات 11761

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 22:55

تولەگەن ايبەرگەنوۆ. و، ادامدار، بىرگەمىن مەن سەندەرمەن

اباي-اقپارات 24437

7 ناۋرىز, 2011 ساعات 21:51

مۇحتار شەرىم. مۇرنىمدى تىستەپ الدى...

اباي-اقپارات 2379