سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109623. جازىلعاندار — 105145. قايتىس بولعاندار — 1796

2011 ناۋرىز

31 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:33

اقش-تا ناۋرىز مەيرامىنا ارنالعان تۇركسوي كونتسەرتى ءوتتى

اباي-اقپارات 1771