جۇما, 5 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6696. قايتىس بولعاندار — 52

2010 تامىز

31 تامىز, 2010 ساعات 16:19

تۇيمەباەۆتى نە تۇلەن ءتۇرتتى...

اباي-اقپارات 2586

31 تامىز, 2010 ساعات 05:39

الماتىدا ۆاليۋتا ايىرباستاۋ قوسىنىنا شابۋىل جاسالدى

اباي-اقپارات 2359

30 تامىز, 2010 ساعات 15:56

تۇرسىن جۇرتباي. جەر ماسەلەسI جانە جازالاۋ ساياساتى-2

اباي-اقپارات 2507