سارسەنبى, 5 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 94882. جازىلعاندار — 67031. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 مامىر

6 مامىر, 2010 ساعات 03:44

ءسوز بوستاندىعىنسىز دەموكراتيانىڭ كۇنى قاراڭ

اباي-اقپارات 2167

5 مامىر, 2010 ساعات 06:11

شقو-دا نوسەر جاۋىندار سۋ تاسقىنىنا الىپ كەلۋى مۇمكىن

اباي-اقپارات 1337