جەكسەنبى, 9 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 مامىر

7 مامىر, 2010 ساعات 05:23

داۋرەن قۋات. الاشتىڭ جاۋى المان با؟

اباي-اقپارات 1490

6 مامىر, 2010 ساعات 12:56

مۇستافا شوقايدىڭ حاتتارى

اباي-اقپارات 2279