سەنبى, 8 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 97829. جازىلعاندار — 71609. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 مامىر

11 مامىر, 2010 ساعات 03:26

قازاق قىزىنىڭ اعاسى جوق پا؟..

اباي-اقپارات 1889

7 مامىر, 2010 ساعات 12:14

«ارقار.كز» ۇلتتىق ۆەب-پورتالى

اباي-اقپارات 1477

7 مامىر, 2010 ساعات 11:01

فورۋم كەزەكتى رەت كەيىنگە قالدى...

اباي-اقپارات 1337

7 مامىر, 2010 ساعات 09:21

ابىلاي - ارانداتۋ قۇربانى...

اباي-اقپارات 1319

7 مامىر, 2010 ساعات 07:49

ەلباسىن ەكى سويلەتكەندەرى نەسى؟!.

اباي-اقپارات 1256

7 مامىر, 2010 ساعات 07:29

الماستىڭ الاپاتى استى

اباي-اقپارات 1746

7 مامىر, 2010 ساعات 07:16

سومالي...

اباي-اقپارات 1253

7 مامىر, 2010 ساعات 07:11

ساۋىردە ۇلتتىق بانكتىڭ اۆق 8,21% ءوسىپ، $29,4 ملرد قۇرادى

اباي-اقپارات 1337