سەنبى, 8 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 97829. جازىلعاندار — 71609. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 مامىر

11 مامىر, 2010 ساعات 04:39

جەڭىس كۇنى الماتىدا قۇنى $120 مىڭ بولاتىن دجيپ ۇرلاندى

اباي-اقپارات 1314

11 مامىر, 2010 ساعات 03:49

شاحانوۆ شاقىرادى

اباي-اقپارات 1422

11 مامىر, 2010 ساعات 03:41

مۇحتار ماعاۋين. ۇلتسىزدانۋ ۇرانى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1579