سەنبى, 5 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 135498. جازىلعاندار — 119419. قايتىس بولعاندار — 2034

2010 ءساۋىر

1 ءساۋىر, 2010 ساعات 09:00

جاڭاوزەن قايتا تۋلايدى

اباي-اقپارات 2021

1 ءساۋىر, 2010 ساعات 08:56

ءجۇرسىن ەرمان: باقانى بار باندىعا نە ىستەمەكپىن؟!

اباي-اقپارات 3253