سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4515. قايتىس بولعاندار — 35

2010 ءساۋىر

5 ءساۋىر, 2010 ساعات 16:51

تۋرتسيا پرەزيدەنتى مامىردىڭ باسىندا قازاقستانعا كەلەدى

اباي-اقپارات 1192