جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 802. جازىلعاندار — 63. قايتىس بولعاندار — 9

2010 ءساۋىر

5 ءساۋىر, 2010 ساعات 16:51

تۋرتسيا پرەزيدەنتى مامىردىڭ باسىندا قازاقستانعا كەلەدى

اباي-اقپارات 1139