سەنبى, 15 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 102287. جازىلعاندار — 80716. قايتىس بولعاندار — 1269

2010 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2010 ساعات 06:35

الماتىدا فارماتسەۆتيكالىق فيرما تونالدى

اباي-اقپارات 1825

30 ءساۋىر, 2010 ساعات 05:26

قازاقستاننىڭ ۇلت بىرلىگى دوكتريناسى

اباي-اقپارات 4811