سەنبى, 5 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 135498. جازىلعاندار — 119419. قايتىس بولعاندار — 2034

2010 ءساۋىر

30 ءساۋىر, 2010 ساعات 06:35

الماتىدا فارماتسەۆتيكالىق فيرما تونالدى

اباي-اقپارات 1928

30 ءساۋىر, 2010 ساعات 05:26

قازاقستاننىڭ ۇلت بىرلىگى دوكتريناسى

اباي-اقپارات 5876