جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269

2010 ناۋرىز

30 ناۋرىز, 2010 ساعات 12:20

اتىراۋ وبلىسىندا ءۇش بالا ساندىقتا تۇنشىعىپ ءولدى

اباي-اقپارات 1781

30 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:31

جۇت كەزىندە جۇرت بولىپ جۇمىلايىق

اباي-اقپارات 1872

30 ناۋرىز, 2010 ساعات 08:59

«ءبىز وزگەرىستى قالايمىز!»

اباي-اقپارات 1769

29 ناۋرىز, 2010 ساعات 16:41

ماسكەۋدە جانكەشتىلەر جارىلىس جاسادى

اباي-اقپارات 1686

29 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:14

«ماكەن قىزدىڭ داۋى»

اباي-اقپارات 2464

29 ناۋرىز, 2010 ساعات 11:09

ەلدI بيلەگەن ەلدI تىڭداي بIلە مە؟

اباي-اقپارات 1844