دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101877. قايتىس بولعاندار — 1671

2010 ناۋرىز

31 ناۋرىز, 2010 ساعات 06:47

سينوپتيكتەر استانا مەن الماتىدا كۇن اشىق بولادى دەپ وتىر

اباي-اقپارات 1802