سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

2010 ناۋرىز

31 ناۋرىز, 2010 ساعات 06:47

سينوپتيكتەر استانا مەن الماتىدا كۇن اشىق بولادى دەپ وتىر

اباي-اقپارات 1763