جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 اقپان

2 اقپان, 2010 ساعات 10:55

اتىراۋدا 300 ورىندىق ايەلدەر تۇرمەسى اشىلادى

اباي-اقپارات 1781

2 اقپان, 2010 ساعات 08:51

داۋرەن قۋات. وتارشىلدىقتىڭ ويرانىن سوتتاۋ كەرەك

اباي-اقپارات 1398