دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101941. قايتىس بولعاندار — 1671

2010 اقپان

3 اقپان, 2010 ساعات 05:56

بايگە – ماقالا سايىسى

اباي-اقپارات 2225

3 اقپان, 2010 ساعات 05:34

اقىن اقبەرەن ەلگەزەكتىڭ سايتى

اباي-اقپارات 2003

3 اقپان, 2010 ساعات 05:28

شىمبۇلاق....

اباي-اقپارات 1684

3 اقپان, 2010 ساعات 05:06

سۋدان… 1993 جىلدىڭ كوكتەمىندە تۇسىرىلگەن سۋرەت

اباي-اقپارات 1394

2 اقپان, 2010 ساعات 19:57

اقوردا وقپانىنان اعىلعان اقپارات

اباي-اقپارات 1435