جەكسەنبى, 9 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 اقپان

5 اقپان, 2010 ساعات 05:54

استانادا نورۆەگيانىڭ ەلشىلىگى اشىلادى

اباي-اقپارات 1679

5 اقپان, 2010 ساعات 05:23

كوپەەۆا نە دەپ كوسىلدى؟..

اباي-اقپارات 1358

5 اقپان, 2010 ساعات 05:13

«بۇلارعا ستيپەنديانى ۇيلەرىنە اپارىپ بەرۋ كەرەك»

اباي-اقپارات 1394