دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101941. قايتىس بولعاندار — 1671

2009 جەلتوقسان

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 07:15

ىرىسبەك دابەي. قاراتورعايداي شىرىلداعان قايران قازاقى سارىن

اباي-اقپارات 2147

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:31

باشكيرو-نوگايسكيە وتنوشەنيا ي نوگايسكايا باشكيريا

اباي-اقپارات 2673

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:21

راۋشان جاكەشباي. اداسقان اقيقات

اباي-اقپارات 2013

1 جەلتوقسان, 2009 ساعات 06:01

الىمعازى داۋلەتحان. مۇحتارحان ورازبايدىڭ 15 وتىرىگى (1-ءبولىم)

اباي-اقپارات 2133