دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101941. قايتىس بولعاندار — 1671

2009 قاراشا

24 قاراشا, 2009 ساعات 08:34

باشقۇرت باۋىرلار ازاتتىق جولىنداعى كۇرەسىن جانداندىرۋدا

اباي-اقپارات 2553

24 قاراشا, 2009 ساعات 04:43

User settings

اباي-اقپارات 1669