جۇما, 25 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107590. جازىلعاندار — 102360. قايتىس بولعاندار — 1699

2009 قاراشا

2 قاراشا, 2009 ساعات 10:31

اقپاراتتىق حابارلاما

اباي-اقپارات 2039

2 قاراشا, 2009 ساعات 08:27

قادىرلى، اعايىن!

اباي-اقپارات 1700

2 قاراشا, 2009 ساعات 08:14

دات، حان يەم! دات،ءباھادۇر بابالار!

اباي-اقپارات 2112

2 قاراشا, 2009 ساعات 08:06

بايجان دۋباي. قوسشىسى قىمقىرىپ باسشىسى قىزمەتتەن كەتتى

اباي-اقپارات 1746

2 قاراشا, 2009 ساعات 07:49

ءتىل. تەرىسباققان ارەكەتتەردىڭ تىزبەگى

اباي-اقپارات 1930