جۇما, 3 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2009 قازان

2 قازان, 2009 ساعات 05:53

وسكەمەندە عاسىردان دا ۇزاق جاساعان ون تۇرعىن بار

اباي-اقپارات 1977

2 قازان, 2009 ساعات 05:51

الماتىدا مۇعالىمدەر كۇنى اتاپ وتىلەدى

اباي-اقپارات 1871

2 قازان, 2009 ساعات 04:30

فوتو-وم

اباي-اقپارات 1789

2 قازان, 2009 ساعات 04:16

“بIرجان سال” قازاقتىڭ رۋحىن كوتەرەدI

اباي-اقپارات 1997