جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269

2009 شىلدە

23 شىلدە, 2009 ساعات 06:12

قىرعىزستاندا پرەزيدەنتتىك سايلاۋ باستالدى

اباي-اقپارات 1672

23 شىلدە, 2009 ساعات 06:11

وقو-دا سەگىز جۇك ۆاگونى تەمىرجولدان شىعىپ كەتتى

اباي-اقپارات 1770

23 شىلدە, 2009 ساعات 06:11

مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كوتەرىلدى

اباي-اقپارات 1683