سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

2009 شىلدە

27 شىلدە, 2009 ساعات 02:55

داۋرەن قۋات. باندى جايلاعان بىشكەك

اباي-اقپارات 1739

24 شىلدە, 2009 ساعات 12:22

ءادىلجان ۇمبەت. بەزگەك بەزەك قاقتىرىپ تۇر

اباي-اقپارات 1805

24 شىلدە, 2009 ساعات 10:27

زاۋتبەك زاۋلاپ بارادى

اباي-اقپارات 1891

24 شىلدە, 2009 ساعات 05:21

قىرعىزستانداعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋ ءوتتى دەپ تانىلدى

اباي-اقپارات 1726

24 شىلدە, 2009 ساعات 05:19

مۇنايدىڭ الەمدىك باعاسى كوتەرىلدى

اباي-اقپارات 1633