جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2009 ماۋسىم

30 ماۋسىم, 2009 ساعات 21:51

قامبار احمەتوۆ. «تەنتەك» شاحتاسىندا تاعى اپات...

اباي-اقپارات 2586

30 ماۋسىم, 2009 ساعات 21:48

اشىق اسپان استىنداعى ايقاس

اباي-اقپارات 2560

30 ماۋسىم, 2009 ساعات 21:45

بەيبىت بوجەن. قالقامانداعى قۇرىلىستىڭ قۇنى قالمادى

اباي-اقپارات 2942

30 ماۋسىم, 2009 ساعات 21:42

اقيقاتتان اداسپا!

اباي-اقپارات 2384

30 ماۋسىم, 2009 ساعات 21:36

جاناي امانتۋرلين. شەگىرتكە كەلىپ شۇيلىكتى

اباي-اقپارات 2893