سەنبى, 22 اقپان 2020
2466 16 پىكىر 12 تامىز, 2019 ساعات 17:56

پرەزيدەنت توقاەۆ بىرعانىم ءايتىموۆانى سەناتورلاقتان الدى

قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆ سەناتور بىرعانىم ءايتىموۆا مەن اسقار بەيسەنباەۆتىڭ وكىلەتتىلىگىن توقتاتتى. بۇل تۋرالى اقوردا سايتى حابارلادى.

"مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىقتارىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتتارى بىرعانىم سارىقىزى ءايتىموۆا مەن اسقار اسانۇلى بەيسەنباەۆتىڭ وكىلەتتىكتەرى توقتاتىلدى", دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ەكس-سەناتور اسقار بەيسەنباەۆتى قازاقستاننىڭ بەلارۋستەگى ەلشىلىگىنە تاعايىنداۋ تۋرالى شەشىم شىعارعان ەدى.

ال بىرعانىم ءايتىموۆانىڭ قانداي قىزمەتكە اۋىسقانى تۋرالى رەسمي اقپار شىققان جوق.

بىرعانىم سارىقىزى ءايتىموۆا 1953 جىلعى 26 اقپاندا تۋعان. ا.س. پۋشكين اتىنداعى ورال پەداگوگيكا ينستيتۋتىن، ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن. ماماندىعى بويىنشا اعىلشىن ءتىلىنىڭ مۇعالىمى، زاڭگەر. توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشى ديپلوماتيالىق رانگى بار.

«قۇرمەت»، «پاراسات» جانە ءىى دارەجەلى «دوستىق» وردەندەرىمەن ماراپاتتالعان.

1990-1993 جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى جوعارعى كەڭەسى جاستار ءىسى جونىندەگى كوميتەتىنىڭ توراعاسى.

1993-1996 جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاستار ءىسى، تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى سەناتىنىڭ دەپۋتاتى، حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ مۇشەسى.

1996-2002 جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يزرايلدەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى.

2002-2004 جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يتالياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، گرەكياداعى، مالتاداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى مىندەتىن قوسا اتقارۋشى.

2004-2007 جىلدارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى، ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى.

2007 جىلدان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى قىزمەتىن اتقاردى.

كەيىن اتالمىش قىزمەتتەن الىنىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتى بولىپ تاعايىندالعان.

Abai.kz

16 پىكىر