بەيسەنبى, 27 اقپان 2020
4024 0 پىكىر 29 مامىر, 2019 ساعات 18:50

9 ماۋسىم – سايلاۋ كۇنى بازارلاردا سانيتارلىق كۇن دەپ جاريالاندى

الماتىداعى بىرقاتار بازاردىڭ باسشىلارى پرەزيدەنتتىك سايلاۋ وتەتىن كۇنى ساۋدا ورىندارىنىڭ جۇمىس ىستەمەيتىنىن مالىمدەدى. اتاپ ايتقاندا، «اق بۇلاق»، «تۇركسىب»، «ارلان» جانە «كەرۋەن» بازارلارىندا تازالىق كۇنى جاريالاندى.  

وسىلايشا، اتالعان بازارلاردا جۇمىس ىستەيتىن ونداعان مىڭ ادام سايلاۋعا بارىپ، ءوز تاڭداۋلارىن ەش كەدەرگىسىز جاساماق.

«9 ماۋسىم قازاقستاندا حالىق پرەزيدەنتتى سايلايتىنىن جاقسى بىلەمىز. بۇل بارشامىز ءۇشىن اسا ماڭىزدى كۇن. مەن مەملەكەتتىڭ العان دامۋ باعىتىن قولداۋشىلاردىڭ ءبىرىمىن. ەلدەگى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىق بۇدان كەيىن دە ساقتالىپ قالسا دەيمىن. بۇل بيزنەس ءۇشىن اسا ماڭىزدى»، - دەيدى «اق بۇلاق» جانە «تۇركسىب» بازارلارىنىڭ ديرەكتورى ولەگ تۋنگۋسوۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، بازارلاردى جاڭعىرتۋعا ميللياردتاعان تەڭگە قاراجات جۇمسالىپتى. ال، مەملەكەت بولسا بيزنەسكە ۇنەمى قولايلى جاعداي تۋعىزىپ، قولداۋ كورسەتىپ كەلگەن. و.تۋنگۋسوۆ باسقاراتىن بازارلاردىڭ ماڭى بۇگىندە تۇرعىندار ءۇشىن بارىنشا ىڭعايلى ەتىلگەن: اتۆوتۇراقتار، اۆتوبۋستار جولاعى جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان كوپىرلەر سالىنعان.

كاسىپكەر ءوز بازارلارىندا جاقىن شەتەلدەردەن – قىرعىزستان، تاجىكستان جانە وزبەكستاننان كەلگەن ساۋداگەرلەردىڭ از ەمەستىگىن، ولاردىڭ ءبىزدىڭ ەلدەگى تۇراقتىلىقتى جوعارى باعالايتىنىن دا اتاپ ءوتتى.

«ءبىز بۇل تۇراقتىلىقتى ساقتاۋىمىز قاجەت، ال، ول ءۇشىن ازاماتتىق قوعامنىڭ بەلسەندىلىگى كەرەك. كاسىپكەرلەر قوعامداعى ەڭ بەلسەندى توپتاردىڭ ءبىرى رەتىندە بۇل كۇنى سايلاۋعا كەلىپ، ءوز تاڭداۋىن جاساپ قانا قويماي، قولاستىنداعى جۇمىسشىلارعا دا ءدال وسىنداي جاعداي جاساۋى ءتيىس»، - دەيدى تۋنگۋسوۆ.

«مەنى ءوزىم تۇراتىن مەملەكەتتىڭ بولاشاعى قاتتى الاڭداتادى جانە ونىڭ دامۋىنا نەمقۇرايلى قاراي المايمىن. سوندىقتان، ءبىز 2019 جىلدىڭ 9 ماۋسىمىن تازالىق كۇنى دەپ جاريالادىق. بۇل كۇنى ساۋداگەرلەر، جۇمىسشىلار بازارعا شىقپاي، سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنە بارا الادى، قالاعان كانديداتتارىنا داۋىس بەرەدى. ءبىز ول ءۇشىن بارلىق جاعدايدى جاساپ وتىرمىز»، - دەدى كاسىپكەر.

ولەگ تۋنگۋسوۆتىڭ باستاماسىن ونىڭ ارىپتەسى – «ارلان» بازارىنىڭ ديرەكتورى ەرلان سلامباەۆ تا قولداپ وتىر. ونىڭ تەلىگىندە 700 ساۋداگەر جۇمىس ىستەسە، كۇندەلىكتى مىڭداعان ادام وسىندا كەلىپ ساۋدا جاسايدى.

«مەن ولەگ تۋنگۋسوۆتىڭ باستاماسىن قولدايمىن. ءبىز دە پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا بەلسەنە قاتىسپاقپىز. ءبىزدىڭ ساۋداگەرلەر مەن كليەنتتەر بۇل كۇنى جۇمىسقا الاڭداماي، سايلاۋدا داۋىس بەرۋى ءۇشىن بازاردا سانيتارلىق كۇن دەپ جاريلادىق. ادامدار بۇل كۇنى ءوز تاڭداۋلارىن جاساۋى ءتيىس. ال، وزگە ارىپتەستەرىم مەنى قولدايدى دەگەن ۇمىتتەمىن»، - دەيدى ن.سلامباەۆ.

«ەلىمىزدىڭ بولاشاعى ءوز قولىمىزدا. سوندىقتان ءبىز سايلاۋعا بەلسەنە قاتىسىپ، ازاماتتىق پوزيتسيامىزدى كورسەتۋىمىز كەرەك. ساۋداگەرلەردى جۇمىستان سول ءۇشىن ءبىر كۇنگە بوساتامىز»، - دەپ ءسوزىن تولىقتىردى ول.

9 ماۋسىم كۇنى «اق بۇلاق»، «تۇركسىب» جانە «ارلان» بازارلارىنان بولەك «كەۋرەن» بازارى دا جۇمىس ىستەمەيدى. اتالعان ساۋدا ورنىنىڭ باسشىسى دا سايلاۋ كۇنىن تازالىق كۇنى دەپ جاريالادى.

ايتا كەتەيىك، 9 ماۋسىم اپتانىڭ جەكسەنبىسىنە سايكەس كەلگەنىمەن، ساۋداگەرلەر بۇل كۇنى ءۇشىن سالىق تولەمەيدى.

Abai.kz

0 پىكىر