جەكسەنبى, 23 اقپان 2020
جاڭالىقتار 1415 0 پىكىر 1 ماۋسىم, 2010 ساعات 07:18

مامىر ايىنداعى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس مولشەرى ت13073 بولدى – ستاتاگەنتتىك

استانا. 1 ماۋسىم. قازتاگ - قازاقستانداعى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس مولشەرى 2010 جىلى مامىردا ت13073 قۇرادى - دەپ حابارلايدى قر ستاتيستيكا جونىندەگى اگەنتتىگى.

قۇجاتقا ساي، نەگىزگى ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن تۇتىنۋدىڭ ەڭ تومەنگى نورمالارىنا قاراپ ەسەپتەلگەن جان باسىنا شاققانداعى كۇنكورىس شەگىنىڭ مولشەرى مامىردا وتكەن ايمەن سالىستىرعاندا 1,4% ارتسا، 2009 جىلدىڭ مامىرىمەن سالىستىرعاندا 4% ارتتى، دەلىنگەن حاباردا.

ونىڭ قۇرىلىمىندا ەت پەن بالىق ساتىپ الۋعا شىعىن  20 %،  جەمىس پەن كوكونىسكە شىعىن 12%، ءسۇت، ماي ونىمدەرى مەن جۇمىرتقاعا - 16,3%، نان ونىمدەرىنە 8,8 %، قانت، شاي جانە دامدەگىشتەرگە شىعىن 2,9% قۇرادى.

ازىق-تۇلىك تاعامدارىنىڭ ەڭ از دەگەن جيىنتىعىنىڭ قۇنى ت7844, ازىق-تۇلىكتىك ەمەس تاۋارلار مەن اقىلى قىزمەت قۇنى -  ت5229 بولدى.

 

استانا. 1 ماۋسىم. قازتاگ - قازاقستانداعى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس مولشەرى 2010 جىلى مامىردا ت13073 قۇرادى - دەپ حابارلايدى قر ستاتيستيكا جونىندەگى اگەنتتىگى.

قۇجاتقا ساي، نەگىزگى ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن تۇتىنۋدىڭ ەڭ تومەنگى نورمالارىنا قاراپ ەسەپتەلگەن جان باسىنا شاققانداعى كۇنكورىس شەگىنىڭ مولشەرى مامىردا وتكەن ايمەن سالىستىرعاندا 1,4% ارتسا، 2009 جىلدىڭ مامىرىمەن سالىستىرعاندا 4% ارتتى، دەلىنگەن حاباردا.

ونىڭ قۇرىلىمىندا ەت پەن بالىق ساتىپ الۋعا شىعىن  20 %،  جەمىس پەن كوكونىسكە شىعىن 12%، ءسۇت، ماي ونىمدەرى مەن جۇمىرتقاعا - 16,3%، نان ونىمدەرىنە 8,8 %، قانت، شاي جانە دامدەگىشتەرگە شىعىن 2,9% قۇرادى.

ازىق-تۇلىك تاعامدارىنىڭ ەڭ از دەگەن جيىنتىعىنىڭ قۇنى ت7844, ازىق-تۇلىكتىك ەمەس تاۋارلار مەن اقىلى قىزمەت قۇنى -  ت5229 بولدى.

 

0 پىكىر