جۇما, 28 اقپان 2020
جاڭالىقتار 3991 0 پىكىر 1 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:30

قازاقتار لوندوننان قىمبات ءۇي ساتىپ الۋشىلار اراسىندا 3 ورىندا

The Daily Telegraph گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، تمد ەلدەرىنەن شىققان ادامداردىڭ انگليا استاناسى لوندوننان نارىقتاعى باعاسى 25 ميلليوننان باستاپ،  100 ميلليونعا دەيىن جەتەتىن ءۇي ساتىپ الۋشىلاردىڭ اراسىندا قازاقستاندىقتار 3 ورىندا.

ءبىرىنشى ورنىندا ۋكرايندىقتار بولسا، ەكىنشى ورىن رەسەيلىكتەردىڭ ەنشىسىندە ەكەن.

اباي-اقپارات

0 پىكىر