سەنبى, 28 ناۋرىز 2020
جاڭالىقتار 2298 0 پىكىر 31 قازان, 2011 ساعات 05:59

بايجان دۋباي. قىرعىزداردىڭ تاڭداۋى اتامباەۆقا ءتۇستى

الاتاۋدىڭ ارعى بەتىندەگى باۋىرلار تاعى ءبىر پرەزيدەنتىن تاڭدادى. بۇل جولى قىرعىز حالقىنىڭ 62,95 پايىزى پرەمەر مينيستر المازبەك اتامباەۆقا سەنىم ارتىپتى.  16 ۇمىتكەر تاققا تالاسقانىمەن، ەلەكتوراتتىڭ قولداۋىنا نەگىزىنەن ءۇش كانديدات يە بولدى. ولار - سولتۇستىك وڭىردەن شىققان المازبەك اتامباەۆ جانە بۇرىنعى مەملەكەتتىك حاتشى اداحان مادۋماروۆ، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلار  مينيسترلىگىن باسقارعان قامشىبەك تاشيەۆ. 50 پايىزدان ارتىق داۋىس جيناعان ۇمىتكەردىڭ ەل پرەزيدەنتى بولۋعا قۇقى بار. سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا مادۋماروۆ - 14,92, تاشيەۆ - 14,42 پايىز داۋىس جيناپ، المازبەك اتامباەۆتان ات وزدىرا المادى. ءبىر قىزىعى، قىرعىزستاندا بيلىك تۇڭعىش رەت ءبىر باسشىدان ەكىنشىسىنە بەيبىت تۇردە ۇسىنىلدى. وسىعان دەيىن اسقار اقاەۆ پەن قۇرمانبەك باكيەۆتى تاقتان ءتۇسىرىپ، ەلدەن قۋىپ جىبەرگەن قىرعىز اعايىندار اتامباەۆتى سايلاردا سابىرلىلىق تانىتتى. بالكىم، ارتىندا تۇرعان كۇشتىڭ مىقتىلىعىنان شىعار. قىرعىزستان ءىىم حابارلاۋىنشا، سايلاۋ قانداي دا ءبىر قاقتىعىس نەمەسە باسكوتەرۋدەن ادا بولدى. ەشقانداي دا زاڭ بۇزۋشىلىق بايقالماعان. سايلاۋشىلار تىزىمىنە  3 ميلليون 34 مىڭ  84 ادام تىركەلىپتى. ساعات تۇسكى ۇشكە دەيىن  ەلەكتوراتتىڭ  29,74 پايىزى داۋىس بەرىپ ۇلگەردى دەپ حابارلايدى "ينتەرفاكس قازاقستان".

الاتاۋدىڭ ارعى بەتىندەگى باۋىرلار تاعى ءبىر پرەزيدەنتىن تاڭدادى. بۇل جولى قىرعىز حالقىنىڭ 62,95 پايىزى پرەمەر مينيستر المازبەك اتامباەۆقا سەنىم ارتىپتى.  16 ۇمىتكەر تاققا تالاسقانىمەن، ەلەكتوراتتىڭ قولداۋىنا نەگىزىنەن ءۇش كانديدات يە بولدى. ولار - سولتۇستىك وڭىردەن شىققان المازبەك اتامباەۆ جانە بۇرىنعى مەملەكەتتىك حاتشى اداحان مادۋماروۆ، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلار  مينيسترلىگىن باسقارعان قامشىبەك تاشيەۆ. 50 پايىزدان ارتىق داۋىس جيناعان ۇمىتكەردىڭ ەل پرەزيدەنتى بولۋعا قۇقى بار. سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا مادۋماروۆ - 14,92, تاشيەۆ - 14,42 پايىز داۋىس جيناپ، المازبەك اتامباەۆتان ات وزدىرا المادى. ءبىر قىزىعى، قىرعىزستاندا بيلىك تۇڭعىش رەت ءبىر باسشىدان ەكىنشىسىنە بەيبىت تۇردە ۇسىنىلدى. وسىعان دەيىن اسقار اقاەۆ پەن قۇرمانبەك باكيەۆتى تاقتان ءتۇسىرىپ، ەلدەن قۋىپ جىبەرگەن قىرعىز اعايىندار اتامباەۆتى سايلاردا سابىرلىلىق تانىتتى. بالكىم، ارتىندا تۇرعان كۇشتىڭ مىقتىلىعىنان شىعار. قىرعىزستان ءىىم حابارلاۋىنشا، سايلاۋ قانداي دا ءبىر قاقتىعىس نەمەسە باسكوتەرۋدەن ادا بولدى. ەشقانداي دا زاڭ بۇزۋشىلىق بايقالماعان. سايلاۋشىلار تىزىمىنە  3 ميلليون 34 مىڭ  84 ادام تىركەلىپتى. ساعات تۇسكى ۇشكە دەيىن  ەلەكتوراتتىڭ  29,74 پايىزى داۋىس بەرىپ ۇلگەردى دەپ حابارلايدى "ينتەرفاكس قازاقستان".

P.S  قۇقىق قورعاۋشىلاردىڭ سايلاۋ تىنىش ءوتتى دەگەنىنە سەنۋ قيىن ەدى. ايتقانداي-اق، عالامتوردا قىرعىزستانداعى سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ بىرىندە وق اتىلدى دەگەن مالىمەت تارادى. بەلسەندىلەر بولسا وقيعانىڭ اق-قاراسىن ايتۋعا اسىعار ەمەس.

«اباي-اقپارات»

0 پىكىر