جۇما, 18 قازان 2019

بيلىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 قىركۇيەك, 2019 ساعات 19:38

مارات ءتاجين قىزمەتىنەن بوساتىلدى

Abai.kz 1842 1

10 قىركۇيەك, 2019 ساعات 11:10

مەملەكەت باسشىسى ناتاليا گودۋنوۆانى قابىلدادى

Abai.kz 1892 5