سەيسەنبى, 22 قازان 2019

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 ءساۋىر, 2019 ساعات 15:47

«ءسوز پاتشاسى» – ساعدي

ايناش قاسىم 6643 0

9 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:18

ابايدىڭ ولەڭى سەرىكباي قوساننىڭ مەنشىگى ەمەس

اسان وماروۆ 8686 26

8 ءساۋىر, 2019 ساعات 15:08

جۇسىپبەك قورعاسبەك. اڭىز مۇحتار ماعاۋين

Abai.kz 7120 17

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 16:20

ءىلياس قولجازباسىن توتە جازۋمەن جازعان

قاجەت انداس 6174 8

28 ناۋرىز, 2019 ساعات 11:35

ء"دىلدا بايعۇستىڭ نە جازىعى بار ەدى؟"

ەرمەك بالتاشۇلى 5115 6

26 ناۋرىز, 2019 ساعات 14:45

مو يان. "شىعارماعا دا ءيىس كەرەك"

مۇرات قاسەنۇلى 3572 2

19 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:39

قازاق پەن جاپون جازۋشىسى ءولىم مەن ءومىر ۇعىمىن قالاي پايىمدادى؟

قۋاندىق شاماحايۇلى 3732 7

12 ناۋرىز, 2019 ساعات 15:32

قوڭىر ءۇي مەن اق «جيگۋلي»

باقىتگۇل سارمەكوۆا 3787 6