بەيسەنبى, 14 قاراشا 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 14:43

تۇرسىنجان شاپاي. قازاقپەن ساۋدالاسۋ

اباي-اقپارات 6139 0

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:08

باقىتگۇل ماكىمباي. وبالىڭ كىمگە، ورالمان؟

اباي-اقپارات 3094 0

3 ءساۋىر, 2014 ساعات 14:46

ايتان ءنۇسىپحاننىڭ ايتماتوۆقا حاتى

ايتان ءنۇسىپحاننىڭ ايتماتوۆقا حاتى

اباي-اقپارات 2794 0

2 ءساۋىر, 2014 ساعات 16:25

تالعات ەشەنۇلى. ايبالتامىز - اعاشتان

اباي-اقپارات 2965 0

2 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:39

تاعى قانشا ءدۇبارا بۋىن تاربيەلەۋىمىز كەرەك؟!

اباي-اقپارات 3420 0

2 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:53

كوممۋنيستىك يدەيا – قۇلداردى تاربيەلەيدى

اباي-اقپارات 3474 0

1 ءساۋىر, 2014 ساعات 15:55

ءابدىراشيت باكىرۇلى. بۇلاي دەۋ - قارادۇرسىن تۇسىنىك

اباي-اقپارات 2648 0

1 ءساۋىر, 2014 ساعات 15:37

دينا تولەكوۆا. ءپۋتيننىڭ ادىمى قورقىنىشتى...

اباي-اقپارات 3244 0