جۇما, 22 قاراشا 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:21

قاتىنىممەن ايتىسىم

اباي-اقپارات 3808 0

26 ماۋسىم, 2014 ساعات 10:31

ءبىر جۇمباق ولەڭ مەن عارىشتىق وسيەت

اباي-اقپارات 5388 0

25 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:39

زيناقور مەن جەزوكشەگە

اباي-اقپارات 6920 0

25 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:52

ىدىرىسوۆ: جۋرناليستەر شىعارماشىل عوي...

اباي-اقپارات 5123 0

23 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:10

ايەلدەر فۋتبولدى قالاي كورۋى كەرەك؟

اباي-اقپارات 3595 0

23 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:05

كەربيەنىڭ كوز جاسى

اباي-اقپارات 4271 0

23 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:00

جان اقاۋى جايلى جازبا

اباي-اقپارات 4280 0