بەيسەنبى, 17 قازان 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 مامىر, 2014 ساعات 12:26

بەيادەپ سوزگە نەگە بەيىمبىز؟

اباي-اقپارات 3233 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:57

«دوس بولۋعا لايىقتى قازاقتى دوس كور»

اباي-اقپارات 2499 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:21

قۋات قايرانباەۆ. اسىراندى بالا

پويىز كۋپەسىندە جانارىن مۇڭ تورلاعان كەيۋانانىڭ كۇرسىنە وتىرىپ ايتقان اڭگىمەسى مەنى وسى جولداردى جازۋعا ءماجبۇر ەتكەن.

اباي-اقپارات 4918 0

12 مامىر, 2014 ساعات 13:07

باتىر بايان قايدا جەرلەنگەن؟

اباي-اقپارات 5273 0

12 مامىر, 2014 ساعات 12:38

جەكەشەلەندىرۋ: كۋپون تۋرالى اڭگىمە

اباي-اقپارات 7280 4

12 مامىر, 2014 ساعات 12:19

«سوڭعى ايالداما» جانە اقسۋات

اباي-اقپارات 7770 0

10 مامىر, 2014 ساعات 18:24

اقبەرەن ەلگەزەك. قۋىستانىپ ءجۇرمىن

اباي-اقپارات 2954 0

6 مامىر, 2014 ساعات 10:46

تەپپەسەڭ دوپ الىسقا ۇشپايدى

اباي-اقپارات 2775 0