بەيسەنبى, 23 قاڭتار 2020

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 قاڭتار, 2015 ساعات 10:43

بالانىڭ اۋزىنا تۇكىرتۋ – بايىرعى ءراسىم

سالت-داستۇرگە كەلگەندە وكتەم-وكتەم سويلەۋگە اسىقپايىقشى، ءداستۇردىڭ توزىعى جەتسە وزدىگىنەن قالادى، وزىعى جەتسە تۇرمىستا قولدانىلادى.

اباي-اقپارات 3899 0

18 قاڭتار, 2015 ساعات 23:44

احمەتبەك نۇرسيلا. انشىلىكتىڭ پارقى

اباي-اقپارات 5222 0

18 قاڭتار, 2015 ساعات 23:23

ەرلان سايىروۆ. «بەسىنشى دوڭعالاق...»

اباي-اقپارات 2938 0

17 قاڭتار, 2015 ساعات 12:19

جانات جاڭقاشۇلى. اشىق حات

اباي-اقپارات 3603 0

15 قاڭتار, 2015 ساعات 11:21

جۇمىستىڭ ەڭ اۋىرى... جۇمىسقا بارىپ قايتۋ

اباي-اقپارات 2858 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 19:31

بولاتبەك توقمىرزا. ەرتەگى

اباي-اقپارات 3808 1

10 قاڭتار, 2015 ساعات 11:58

نۇرلان ءسادىر. ارىز

اباي-اقپارات 3147 0

8 قاڭتار, 2015 ساعات 13:33

سەرىك اباس-شاح. جۇما نامازدى نۇرلاندارعا وقىتىڭدار...

اباي-اقپارات 5039 0