جۇما, 20 قىركۇيەك 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 مامىر, 2014 ساعات 10:45

قازاقتىڭ قۇپيالى قايران ءتىلى!..

اباي-اقپارات 2478 0

19 مامىر, 2014 ساعات 10:39

اۋعانداعى قازاقتار

اباي-اقپارات 3330 0

16 مامىر, 2014 ساعات 16:23

رەسەي vs ۋكراينا: ماڭگىلىك ماسەلە

اباي-اقپارات 2429 0

16 مامىر, 2014 ساعات 15:16

نازارباەۆتىڭ تاريحتاعى ورنىن ايتۋعا ەرتە سياقتى

اباي-اقپارات 3020 0

15 مامىر, 2014 ساعات 12:18

سەرىك اباس-شاح. قازاقتار، نە ىستەيسىڭدەر وسى؟

اباي-اقپارات 2850 0

14 مامىر, 2014 ساعات 12:26

بەيادەپ سوزگە نەگە بەيىمبىز؟

اباي-اقپارات 3142 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:57

«دوس بولۋعا لايىقتى قازاقتى دوس كور»

اباي-اقپارات 2454 0

14 مامىر, 2014 ساعات 11:21

قۋات قايرانباەۆ. اسىراندى بالا

پويىز كۋپەسىندە جانارىن مۇڭ تورلاعان كەيۋانانىڭ كۇرسىنە وتىرىپ ايتقان اڭگىمەسى مەنى وسى جولداردى جازۋعا ءماجبۇر ەتكەن.

اباي-اقپارات 4856 0