جۇما, 15 قاراشا 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 تامىز, 2014 ساعات 17:11

... اتا-بابامنىڭ الىنباعان قۇنى بار

اباي-اقپارات 4278 0

28 تامىز, 2014 ساعات 17:03

ىقىلاس وجاي. قۇلاگەردى قۇلاتقان كىم؟

اباي-اقپارات 5229 0

28 تامىز, 2014 ساعات 16:58

ۇيعىر جىگىتتەن زورلىق كورگەن قازاق قىزى

اباي-اقپارات 14860 5

26 تامىز, 2014 ساعات 16:06

قازاق ىشىنە كىم كەلەدى؟

قازاق ىشىنە كىم كەلەدى؟ ونان قاشقان، مۇننان قاشقان، جاماندىقپەن كوزىن اشقان كەلەدى.

اباي-اقپارات 3700 0

25 تامىز, 2014 ساعات 10:55

اۋىت مۇقيبەك. ءبىزدىڭ ءۇيدى سۇراساڭ استانادا

اباي-اقپارات 4302 0

25 تامىز, 2014 ساعات 08:43

كوز تيۋدەن قالاي ساقتانامىز؟

كوز تيۋ دەگەندە بالا كەزىم ەسىمە تۇسەدى.اتام كوز تيگەن بالانى ايىقتىرىپ جىبەرەتىن.

اباي-اقپارات 19937 1

22 تامىز, 2014 ساعات 12:01

سۋرەت سىرى

اباي-اقپارات 2988 0

22 تامىز, 2014 ساعات 11:58

ورىستىڭ -ەۆ، -وۆنان قاشا قۇتىلامىز؟

اباي-اقپارات 5477 0