سەنبى, 29 اقپان 2020

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 شىلدە, 2015 ساعات 17:39

تەمىرحان نەگە كەتتى؟

اباي-اقپارات 2627 0

22 شىلدە, 2015 ساعات 14:05

ادام قالاي تەرروريست بولادى؟

اباي-اقپارات 3474 0

22 شىلدە, 2015 ساعات 11:57

قوستانايدا پوليتسيا قر زاڭىن مويىنداماي ما؟

اباي-اقپارات 2476 0

21 شىلدە, 2015 ساعات 17:45

جۇماقتا سويلەيتىن ءتىل - اراب ءتىلى مە؟

اباي-اقپارات 7297 0

20 شىلدە, 2015 ساعات 17:09

«اباي جولىن» راديودا 80 Cاعات بويى وقىعانمىن

ابايدىڭ 170 جىلدىعىنا وراي رومان راديودان تاعى دا بەرىلۋ ۇستىندە.

اباي-اقپارات 2380 0

20 شىلدە, 2015 ساعات 13:30

قۇراندا جىنىستىق بولەكتەۋشىلىك اتىمەن جوق

اباي-اقپارات 2317 0