دۇيسەنبى, 14 قازان 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:05

قازاق بولايىن دەسەم، رۋ كەدەرگى بولىپ تۇر

اباي-اقپارات 5615 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:54

شەتەلگە بارىپ دەمالۋ ماقتانىش پا؟

اباي-اقپارات 2722 0

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:18

وزبەكتەر ەاەو-عا مۇشە بولسا...

اباي-اقپارات 2721 0

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:15

ۇبت-مەن ءومىر بىتپەيدى... باستالادى

اباي-اقپارات 2604 0

6 ماۋسىم, 2014 ساعات 11:13

ستالين قاشان ايىپتالدى؟

اباي-اقپارات 2883 0

5 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:41

اتاقسىز دا اتاقتى بولۋعا بولادى

اباي-اقپارات 5617 0

5 ماۋسىم, 2014 ساعات 15:28

مەملەكەتتىك ورىندار تىس قالادى

اباي-اقپارات 2441 0

5 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:28

بۇل زيالى - قاي زيالى؟

اباي-اقپارات 2987 0