جۇما, 21 اقپان 2020

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 شىلدە, 2015 ساعات 17:45

جۇماقتا سويلەيتىن ءتىل - اراب ءتىلى مە؟

اباي-اقپارات 7282 0

20 شىلدە, 2015 ساعات 17:09

«اباي جولىن» راديودا 80 Cاعات بويى وقىعانمىن

ابايدىڭ 170 جىلدىعىنا وراي رومان راديودان تاعى دا بەرىلۋ ۇستىندە.

اباي-اقپارات 2367 0

20 شىلدە, 2015 ساعات 13:30

قۇراندا جىنىستىق بولەكتەۋشىلىك اتىمەن جوق

اباي-اقپارات 2301 0

17 شىلدە, 2015 ساعات 16:34

رامازان، سەنى قيمادىم...

اباي-اقپارات 2287 0

17 شىلدە, 2015 ساعات 14:58

تۋىما "زاپرەت" قويعانى جۇرەگىمە قاتتى باتتى

اباي-اقپارات 2667 0

16 شىلدە, 2015 ساعات 13:33

تىنىشتىقبەك ابدىكاكىمۇلى. ماستىقتىڭ تۇرلەرى

ءسوزدىڭ اراقتان دا اسقان قۋاتى بارلىعىن مەن سوندا كوردىم.

اباي-اقپارات 2609 0