جەكسەنبى, 20 قازان 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 شىلدە, 2014 ساعات 12:28

مەنىڭ انام... مەنىڭ اكەم...

اباي-اقپارات 8103 0

8 شىلدە, 2014 ساعات 12:33

انتونوۆ - سەيىلوۆ پەن بايتەرەكوۆتەن ارتىق پا؟

اباي-اقپارات 4587 0

8 شىلدە, 2014 ساعات 12:21

جيرينوۆسكيگە الدانباڭىزدار

اباي-اقپارات 4434 0

7 شىلدە, 2014 ساعات 18:24

بيىلعى تالاپكەر جۋرناليستەر قاقىندا

اباي-اقپارات 3441 0

7 شىلدە, 2014 ساعات 10:55

دوساي كەنجەتاي. قوڭسى – قۇدايدان

اباي-اقپارات 3878 0

6 شىلدە, 2014 ساعات 11:35

«بايتەرەك» - الەمدەگى ەڭ قىمبات ليفت

اباي-اقپارات 6355 0

6 شىلدە, 2014 ساعات 11:23

ەرلان تولەۋتاي. «توي -توندىنىكى»

اباي-اقپارات 5515 0

4 شىلدە, 2014 ساعات 13:42

«ماركەستىڭ ارۋاعى ىرزا شىعار»

اباي-اقپارات 4942 0