بەيسەنبى, 23 قاڭتار 2020

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 جەلتوقسان, 2014 ساعات 22:58

جىلدىڭ جەڭىمپاز ءانى: ءىزىن كورەم. جانار دوعالوۆا

اباي-اقپارات 4689 0

24 جەلتوقسان, 2014 ساعات 22:04

جىلدىڭ ۇزدىك جاۋابى: ەسىموۆ ەكى تۋمايدى...

اباي-اقپارات 3676 0

3 جەلتوقسان, 2014 ساعات 14:39

مەن ءسىزدى ۇناتامىن

اباي-اقپارات 8067 0

18 قاراشا, 2014 ساعات 18:26

پوەزيا الەمى. باۋىرجان قاراعىزۇلى

اباي-اقپارات 6046 1

18 قاراشا, 2014 ساعات 15:16

جاسۇلان قىدىرباەۆ اۋىر اتلەتيكادان الەم چەمپيونى

اباي-اقپارات 5098 0

28 قازان, 2014 ساعات 19:42

مۇستافا وزتۇرىك: ۇلى قازاقتىڭ قارا بالاسىمىن

اباي-اقپارات 6039 0

28 قازان, 2014 ساعات 10:22

Qamshy.kz - 31 ارنادا

اباي-اقپارات 4764 0